top of page
Skrzynka przyłączeniowa
1-一拖四接線盒.jpg

20-001 CJ2510I-1IN40-2P

2-一拖六接線盒.jpg

20-002 CJ2510I-1IN60-2P

3-一拖十接線盒.jpg

20-003   CJ2510I-1IN10-2P

4-一拖十二接線盒.jpg

20-004 CJ2510I-1IN120-2P

20-005.jpg

20-005  CJBDPI-1IN40-2P   杜邦4 位分線器

20-006.jpg

20-006 CJBDPI-1IN60-2P

杜邦六位分線器

20-007.jpg

20-007 CJBDPI-1IN80-2P

杜邦8位分線器

20-008.jpg

20-008  CJBDPI-1IN100-2P

杜邦10位分線器

20-009.jpg

20-009 CJBDPI-1IN120-2P

杜邦12位分線器

16-012.jpg

20-012 CJB2510I-1IN60-2P

2510端子接線盒6孔接線盒(帶5521DC頭)

16-013.jpg

20-013  CJB2510I-1IN40-2P  2510端子接線盒4孔
接線盒(帶5521DC頭)

16-014.jpg

20-014 CJB2510T-1IN40-2P 2510端子接線盒12孔
接線盒(帶5521DC頭)

Kabel
20-015.jpg

20-015  SDC251022 橱柜灯2510公單頭 / 延長線(22號線)

20-016.jpg

20-016 20-016 SLB-L001

12V柔性免焊接頭

20-010.jpg

20-010   SDCDP20  

杜邦公母延長線

20-011.jpg

20-011   SDCDPW20  

杜邦頭焊接線

Nawias
16-017.jpg

20-017 SLB-P001

12V柔性固定線卡

16-018.jpg

20-018  SLB-A001 穿線款鋁合金固定卡扣(10)個

16-019.jpg

20-019  SLB-P002   穿線款頭尾保護套(10)對

20-020.jpg

20-020  SLB-P003   單面固定卡扣

20-021.jpg

20-021  SLB-P004   圓形固定線扣

20-022.jpg

20-022 CBL-A160909

硬灯条卡扣

20-023.jpg

20-023 CBL-A2016

硬灯条卡扣

20-024.jpg

20-024 CBL-A161416

硬灯条卡扣

20-025.jpg

20-025 CBL-A262018

硬灯条卡扣

20-026.jpg

20-026 CBL-A201707

硬灯条卡扣

20-027.jpg

20-027 CBL-A151510

硬灯条卡扣

20-028.jpg

20-028 CBL-A182008

硬灯条卡扣

20-029.jpg

20-029 CBL-A201610

硬灯条卡扣

20-030.jpg

20-030   CBL-A201208

硬灯条卡扣

20-031.jpg

20-031 CBL-A903016

硬灯条卡扣

20-032.jpg

20-032 CBL-A111011

硬灯条卡扣

20-033.jpg

20-033   CBL-A121036

硬灯条卡扣

20-034.jpg

20-034 CBL-A220911

硬灯条卡扣

20-035.jpg

20-035 CBL-A462820

硬灯条卡扣

20-036.jpg

20-036 CBL-A302027

硬灯条卡扣

20-037.jpg

20-037 CBL-A171218

硬灯条卡扣

20-038.jpg

20-038 CBL-A130807

硬灯条卡扣     
  

20-039.jpg

20-039 CBL-A413849

硬灯条卡扣

20-040.jpg

20-040 CBL-A231010

硬灯条卡扣

20-041.jpg

20-041 CBL-A702014

硬灯条卡扣

20-042.jpg

20-042 CBL-A130807

硬灯条卡扣

20-043.jpg

20-043 CBL-A361523

硬灯条卡扣

20-044.jpg

20-044 CBL-A361525

20-045.jpg

20-045 CBL-A1010 硅胶【XX * XX MM】1米骨龙架

bottom of page